Inloggen

Eerste ronde duurzaamheidsmonitoring zuivelsector afgerond: Belgische melk en zuivelproducten steeds duurzamer

Zottegem, 17 oktober 2017 - dinsdag 17/10/2017

 

Ruim 1 op 4 Belgische melkveehouders produceert duurzame energie. Dit is één van de opmerkelijkste vaststellingen uit de eerste ronde (2014-2016) van de duurzaamheidsmonitoring van de melkveehouderij. Hierbij werden 8.020 Belgische melkveebedrijven een eerste keer geauditeerd op hun duurzaamheidsinitiatieven.

 

“De zuivelsector heeft de laatste jaren al heel wat inspanningen geleverd op vlak van duurzaamheid. Zo zijn we er in geslaagd in 15 jaar tijd de uitstoot van broeikasgassen voor rauwe melk met maar liefst 26% te doen dalen.”, stelt Renaat Debergh, Afgevaardigd Bestuurder BCZ. “In 2014 lanceerden we vanuit de keten een programma om de verduurzaming te stimuleren. Vandaag maken we de eerste resultaten bekend. Inmiddels hebben we de tweede ronde (2017-2019) opgestart. Zo engageren we ons onverminderd om op verduurzaming te blijven inzetten.”

 

Aanpak met de hele zuivelketen zorgt voor tastbare resultaten

Om de productie van melk en zuivelproducten verder te verduurzamen startten de Belgische zuivelindustrie en de landbouwpartners van Agrofront een sectoraal duurzaamheidsprogramma op. Dit betreft de ganse zuivelketen, van de melkproductie tot melkophaling en melkverwerking. De melkveehouder kan kiezen uit een lijst van 35 duurzaamheidsinitiatieven, gebundeld in 7 thema’s: dierengezondheid en –welzijn, energie, milieu, dierenvoeding, water en bodem en sociale en economische duurzaamheid. Elk individueel melkveebedrijf bepaalt zelf zijn prioriteiten uit de lijst. Eind 2016 liep de eerste monitoringsronde van de melkveehouderij af. Hieruit blijkt dat in 2016 93% van de melkveebedrijven minimaal één van de duurzaamheidsinitiatieven toepaste in vergelijking met 81% in 2014. Ook het gemiddeld aantal initiatieven per melkveebedrijf steeg, van 9 in 2014 tot 11 in 2016. Binnen elk van de 7 duurzaamheidsdomeinen werd vooruitgang geboekt. Zo produceert ruim één op vier melkveehouders (27%) duurzame energie, voornamelijk via zonnepanelen. Zelfs mest wordt regelmatig aangewend als nieuwe energiebron. Niet alleen de melkveehouders engageren zich. Ook de inspanningen op vlak van melkophaling hebben effect. Dankzij onder meer een optimalisatie van de routes, een sterke sensibilisering rond zuinig rijden en de inzet van milieuvriendelijkere motoren werd op 10 jaar tijd (2006-2016) een vermindering met 9 % gerealiseerd in het brandstofverbruik per 1.000 liter opgehaalde melk. Voor wat de melkverwerking betreft worden het energieverbruik, de emissies, het waterverbruik en het afvalbeheer gemonitord. Sinds 2005 kon de zuivelindustrie het verbruik van energie per ton afgewerkt product met 13% doen dalen. In diezelfde periode werd de CO2-uitstoot per ton eindproduct teruggedrongen met 22%.

 

Toekomst: tweede ronde 2017-2019

Inmiddels hebben de landbouworganisaties samen met de zuivelindustrie de tweede ronde van het duurzaamheidsprogramma opgestart. Opnieuw zal elke melkveehouder geaudit worden. Vooraf krijgt hij het formulier met de 35 duurzaamheidsinitiatieven toegestuurd, samen met de gemiddelde nationale score en zijn eigen score uit de eerste ronde. Dit zet aan tot verdere verduurzaming. Er zijn ook proefprojecten om de melkophaling nog duurzamer te maken, bv. door het gebruik van milieuvriendelijkere brandstoffen en het zoeken naar energie-efficiëntere manieren om de melk op te pompen. De zuivelverwerkers zetten in op het hergebruik van restwarmte, het recycleren van dampcondensaat, het opzuiveren van afvalwater tot proceswater en het beperken van grondstof- en voedselverliezen verder in de keten.

 

Zuivel past in een gezond en duurzaam voedingspatroon

Melk en zuivelproducten leveren van nature een veelheid aan nutriënten in verhouding tot hun ecologische voetafdruk. Op 26% van onze Belgische landbouwgronden kan enkel gras geteeld worden. Melkkoeien kunnen dit gras, onverteerbaar voor de mens, valoriseren tot melk. Hierbij komen broeikasgassen vrij, maar tegelijk draagt de sector ook bij aan de oplossing. Blijvend grasland is immers in staat om koolstof op te slaan in de bodem. Recent onderzoek geeft aan dat de vervanging van zuivel door nutritioneel evenwaardige (verrijkte) plantaardige alternatieven nauwelijks of geen voordelen oplevert voor het milieu [1]. Bovendien neemt de zuivelsector tal van initiatieven om verder te verduurzamen. Zo wordt er naar gestreefd minder broeikasgassen uit te stoten, o.a. door de samenstelling van het veevoeder te optimaliseren.

[1] Optimeal®onderzoek van 2015 door Blonk Consultants

 

Bron: ERM - Environmental Resources Management

 

(Einde persbericht)

 

Zie ook het duurzaamheidsrapport zuivel editie 2017 op onze website.

 

Voor meer informatie of een interview, kunt u contact opnemen met :

Renaat Debergh, woordvoerder BCZ, tel: 0476/42.00.06

 

Nieuw voedingsmodel voor Vlaanderen bevestigt : zuivel past in een gezond en duurzaam voedingspatroon

Melk en zuivelproducten passen in een gezond en duurzaam voedingspatroon. Zo blijkt uit de nieuwe Vlaamse voedingsdriehoek, die zowel rekening houdt met de gezondheidsaspecten als met de ecologische impact van voedingsmiddelen. Ondanks een vereenvoudiging van het model werden toch alle zuivelgroepen expliciet opgenomen. Dit beklemtoont dat de consument, naargelang zijn individuele voedingsbehoefte, kan kiezen uit een veelzijdig aanbod van zuivel.

Lees meer